Food Safety System in 15 min

BOOK A DEMO

Get your HACCP in
1 hour!

Sign up now

Toetused

 

Rakendusuuring tehisintellekti prototüübi arendamiseks FoodDocs’i toiduohutusplatvormile

NUTIKA SPETSIALISEERUMISE RAKENDUSUURINGUD – NUTIKAS

TOETUSE SUMMA              €400,010.80

PROJEKTI PERIOOD         01.01.2020–30.09.2021

PROJEKTI NUMBER         2014-2020.4.02.19-0217

 

fooddocs_eas_logo

 

FoodDocs OÜ viib perioodil 01.01.2020–30.09.2021 koostöös teadus- ja arendusasutusega STACC ellu FoodDocsi toiduohutusplatvormi tehisintellekti rakendusuuringu projekti, mille raames arendatakse välja ettevõtte toiduohutusplatvormi tehisintellekti ja juturoboti prototüüp. Projekt mõjub positiivselt FoodDocsi konkurentsivõime ja ekspordivõimekuse kasvule.

EESMÄRK

Projekti eesmärk on koostöös Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜga (edapidi STACC) viia ellu rakendusuuring, mille lõpptulemiks on tehisintellekti ja seda toetava juturoboti prototüüp, mis peab olema valmis testimiseks operatiivses keskkonnas. Rakendusuuringu tulemusel antakse üle järgmised tulemid: 1) hankes kirjeldatud tehnilise kirjelduse nõudeid täitev tehisintellekti prototüüp (tarkvarakood); 2) tehisintellekti andmebaas (nn mälu) koos eeluuringute ja analüüside käigus kogutud testandmetega; 3) süsteemi arhitektuuri joonised koos toetatavate tehniliste kirjeldustega; 4) integratsiooni juhis.

TULEMUS

Rakendusuuringu tulemusi kasutatakse projektijärgses tootearendustegevuses, et liidestada tehisintellekti prototüüp FoodDocsi olemasoleva toiduohutusplatvormiga ning tutvustada turule uut oluliselt edasiarendatud IKT-põhist toiduohutusplatvormi, mis võimaldab senisest kiiremini laieneda uutele turgudele ja hakata toodet pakkuma uuele sihtgrupile (toidutootjatele), sest lüheneb seni kasutusel olnud äärmiselt mahukas tööprotsess, milleks on vajadus töödeleda läbi võõrkeelsed dokumendid, sh manuaalselt tõlkida ning analüüsida eri riikide seadusandlust ning eri toidukäitlemisvaldkondade regulatsioone, sest tõlkevõtmega loodav tehisintellekt suudab eelnimetatut valdavalt teha ise.


FoodDocs - digitaalne enesekontrolliplaan

STARDITOETUS

TOETUSE SUMMA             €15,000.00

PROJEKTI PERIOOD        02.02.2018–01.02.2019

PROJEKTI NUMBER         EU52131

 

fooddocs_eas_logo

 

FoodDocs OÜ on ettevõte, mis loob Euroopa Liidu toidukäitlejatele uue e-riigi lahenduse – luua ise oma ettevõttele kohustuslik enesekontrolliplaan ning seejärel hallata oma seadusest tulenevatele nõuetele vastavaid toiduohutuse dokumente ülevaatlikult ja lihtsalt.

EESMÄRK

Projekti eesmärgiks on luua Eesti toidukäitlejale terviklik toidu ohutuse süsteem - mugav ja kiire pilvepõhine töölaud, kus on võimalik hallata kõike toiduohutusega seonduvat – enesekontrolliplaani loomist; personalile seatud nõudeid; seadusest nõutud seireid (kahjuritõrje, laboratoorsed analüüsid, kriitilised kontrollpunktid); filtreeritud info saamist seadusandluse muudatustest; ning koolituskeskkonda, mis arvestab toidukäitleja tegevusala ning infojagamiskeskkonda Veterinaar- ja Toiduameti ja toidukäitleja vahel. Samuti on eesmärgiks tutvustada töölauda naaberriigile Soome, kes on samuti väga eeskujulik e-valitsemise teenuste integreerimisel.

Projekti tulemusena muutub kogu toiduohutuse jälgimise süsteem Eestis tänaselt manuaalselt paberkujult digitaalseks ja automaatseks. Töölaud hakkab toidukäitleja jaoks ise tööle - saadab meeldetuletusi ja vajalikku infot, võimaldab kiirelt ja lihtsalt muuta oma nõutud dokumentatsiooni, sealt leiab kõik nõutud teenuste pakkujad (puhastusvahendid , kahjuritõrje, analüüsid, koolitus), salvestab kogu ettevõtte enesekontrolliplaani ajaloo jne. Kirjeldatud töölauda on tutvustatud ka naaberriik Soomele ning esimesed kliendid on oma toiduohutuse dokumentatsiooni juba digitaliseerinud.

TULEMUS

Projekti väärtuseks ettevõttele on muuta enesekontrolliplaan elujõuliseks tooteks, mida käitlejad saaksid kasutada töövahendina.


Enesekontrolliplaan algab siit

INNOVATSIOONI OSAKU TOETUS

TOETUSE SUMMA             €4,000.00

PROJEKTI PERIOOD        02.03.2017–02.06.2017

PROJEKTI NUMBER        EU51384

 

fooddocs_eas_logo

 

Veebiplatvormil baseeruv keskkond enesekontrolliplaani automaatseks loomiseks ja halduskeskkond plaanis sätestatud tegevuste haldamiseks.

EESMÄRK

Innovatsiooniosaku eesmärk on luua parim innovaatiline tehniline lahendus alljärgnevate osade arendamiseks: luua veebiplatvormil baseeruv keskkond enesekontrolliplaani automaatseks loomiseks. Luua veebiplatvormil baseeruv halduskeskkond enesekontrolliplaanis sätestatud tegevuste haldamiseks. Luua koolituskeskkond enesekontrolliplaanis personalile sätestatud tingimuste saavutamiseks. Tagada veebiplatvormide jätkusuutlikkus sh infoturve, varundamine, versioonide haldus jms.

TULEMUS

Projekti tulemusena valmis täpne tehnoloogiline kirjeldus teenuse/toote sisu välja arendamiseks.


Nutikas enesekontrolliplaan algab siit

INNOVATSIOONI OSAKU TOETUS

TOETUSE SUMMA            €19,740.00

TOETUSE PERIOOD        19.05.2017–18.05.2018

TOETUSE NUMBER        EU51566

 

fooddocs_eas_logo

 

Täna viiakse enamiku toidukäitlemisettevõtete tunnustamise ja enesekontrolliplaani dokumentatsioon (nii loomine kui ka igapäevane järgimine) läbi paberil, mis toob kaasa aja-, paberi- ja rahakulu, samuti kohmaka asjaajamise. Suured puudused on andmete töötlemisel, salvestamisel, muutmisel ja säilitamisel (nn jälgitavuse nõue), mida oleks kõike võimalik tehniliselt väga lihtsalt lahendada. FoodDocsi eesmärk on lahendada antud probleem kliendile maksimaalselt lihtsalt ja arusaadavalt.

EESMÄRK

Arendusosaku eesmärk oli innovatsiooniosaku raames välja töötatud tehnilise lahenduse välja arendamine: luua veebiplatvormil baseeruv keskkond (nn nutikas tarkvara ing.k smart-application) enesekontrolliplaani automaatseks loomiseks kasutades muuhulgas teiste toidukäitlejate/VTA statistikat ja kogemust toiduohutuse tagamiseks parima lahenduse välja töötamiseks (nn automatic case study). Tagada veebiplatvormide jätkusuutlikus sh infoturve, varundamine, versioonide haldus jms

TULEMUS

Projekti tulemusena valmis tarkvara prototüüp.

fooddocs food safety documents

Switch to digital in 15 minutes

Linnuke An automated setup enables you to go digital in 15 minutes

Linnuke Our app notifications help your team to remember all daily tasks bam

Linnuke Save time on supervising and use automatically filled monitoring sheets

GET STARTED FREE  
1_leapdroid
2_getapp
3_software_advice
4_capterra
fooddocs food safety documents

Start your free trial

Linnuke  No need to hire a food safety specialist to open your food business

Linnuke  Saves time - artificial intelligence is 500 times faster than a consultant

Linnuke  Let's you change your HACCP content at any time

START CREATING HACCP
1_leapdroid
2_getapp
3_software_advice
4_capterra

Easy app for monitoring to have an instant overview

  • Implement your Food Safety System in 15 minutes
  • Easy app for monitoring to have an instant overview
  • Ready-to-use HACCP Plan in 1 hour
BOOK A DEMO  
FSMS_hero