Food Safety System in 15 min

BOOK A DEMO

Get your HACCP in
1 hour!

Sign up now

Privaatsuspoliitika

Kehtib alates 15.01.2020
FoodDocs

 

FoodDocs OÜ, registrikood 14177340, asukoht Endla15, Tallinn, 10122, Eesti (edaspidi „FoodDocs“) haldab FoodDocs platvormi aadressil https://www.fooddocs.com, mis loob toiduga tegelevatele juriidilistele isikutele digitaalse töölaua.

FoodDocs platvorm ja seal pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks üksnes äriklientidele, mistõttu töötleb FoodDocs üksnes äriklientide nimel tegutsevate esindajate isikuandmeid niivõrd, kuivõrd see on vältimatult vajalik ärikliendile platvormiteenuse osutamiseks. Eeltoodut arvestades tähistab termin „kasutaja“ privaatsuspoliitikas FoodDocsi kui ärikliendi nimel tegutsevat esindajat.

FoodDocs kinnitab, et järgib andmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679 tulenevaid nõudeid. Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovib FoodDocs teavitada kasutajaid nende andmetega tehtavatest töötlemistoimingutest.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Muutmise korral teavitame kasutajaid sellest.

1. KOGUTAVAD ANDMED
FoodDocs töötleb kasutajate kohta andmeid, mida kasutajad on vabatahtlikult FoodDocsile platvormil avaldanud. Kasutajad mõistavad, et andmete avaldamine FoodDocsile on vabatahtlik, kuid nende avaldamata jätmise korral ei saa nad kasutada FoodDocsi platvormi ning seal pakutavaid teenuseid.

FoodDocs kogub ja töötleb kasutajate kohta järgmisi andmeid (edaspidi koos nimetatud „Isikuandmed“):
 • Nimi, telefoninumber ja e-mail;
 • Andmed esindatava juriidilise isiku kohta (ettevõtte nimi, registrikood);
 • Kasutaja profiilipilt;
 • Krediitkaardiandmed teenuse eest tasumiseks;
 • Muud andmed, mida kasutaja otsustab platvormil enda kohta avaldada.

2. EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

FoodDocs töötleb kasutajate Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: kasutajale personaalse kasutajakonto loomiseks, kasutaja identifitseerimiseks ning kontakteerumiseks, platvormiteenuse osutamiseks, tugiteenuste pakkumiseks (sh kasutajatoe pakkumiseks), samuti seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

FoodDocs töötleb kasutajate Isikuandmeid järgmistel alustel:
 • Kasutaja poolt esindatava juriidilise isiku ja FoodDocsi vahel sõlmitud Lepingu alusel, selleks et osutada talle platvormiteenust, mh selleks et luua platvormile juurdepääs;
 • Kasutaja poolt FoodDocsile antud nõusoleku alusel. FoodDocs töötleb nõusoleku alusel selliseid Isikuandmeid, mis ei ole vältimatult vajalikud platvormiteenuse osutamiseks, kuid mida kasutaja on otsustanud vabatahtlikult platvormil avaldada (nt profiilipilt);
 • Asjaomaste juriidilise kohustuse täitmiseks.

3. ANDMETE EDASTAMINE JA SÄILITAMINE

FoodDocs võib edastada kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele, näiteks audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale või mis tahes muule isikule, kes osutab FoodDocsile teenust (nt pilveteenuse osutaja, toidutehnoloog). FoodDocs on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

​Kolmandad isikud, kellele FoodDocs kasutajate Isikuandmeid edastab, võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus on kehtestanud teistsugused Isikuandmete kaitse regulatsioonid ning mille osas Euroopa Komisjon ei ole võtnud vastu kaitse piisavuse otsust. Nendes riikides ei pruugi Isikuandmete turvalisus (sh kaitse väärkasutuse, omavolilise juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävimise eest) olla piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu tagatud samal tasemel nagu Euroopa Liidus. Isikuandmete edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda kohustub FoodDocs tagama asjakohaste turvameetmete rakendamise. Kui kasutaja soovib saada sellest koopiat, siis palume vastavast soovist FoodDocsile teada anda.​

FoodDocs on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et platvormil avaldatud andmed, sh Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Kolmandaid isikuid on teavitatud sellest, et nad võivad kasutajate Isikuandmeid kasutada üksnes FoodDocsi poolt määratletud eesmärgil ja ulatuses.

FoodDocs säilitab kasutaja Isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega ettenähtud või lubatud, kuid mitte kauem, kui see on FoodDocsile mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, muuhulgas võib selliseks kriteeriumiks olla Isikuandmete säilitamine kasutaja võimalike nõuete aegumistähtaegade lõppemiseni.

FoodDocs võtab kasutusele mõistlikke meetmeid selleks, et tagada Isikuandmete usaldusväärsus ning vastavus tegelikkusele.

4. KASUTAJA ÕIGUSED ANDMETE KOGUMISEL

Seoses Isikuandmete töötlemisega on kasutajal õigus:

Taotleda juurdepääsu FoodDocsi poolt kasutaja kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda koopiat Isikuandmetest;

Taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
 • Nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel, et FoodDocs piiraks kasutaja kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
 • Esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. KÜPSISED

FoodDocs kasutab platvormil küpsiseid ja teisi jälgimisvahendeid, mis aitavad kaasa FoodDocsi platvormi kasutajakogemuse paremaks optimeerimiseks ja tagavad seeläbi pakutava teenuse kõrge kvaliteedi ning kasutaja mugava navigeerimise platvormil.

Küpsised on oma olemuselt tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse, nutitelefoni või teise seadmesse.

FoodDocs kasutab platvormil järgmisi küpsiseid, mida on võimalik lähtuvalt paigaldamise ajast jagada:
 • Ajutised ehk sessioonipõhised küpsised, mis kaovad, kui kasutaja platvormilt lahkub või sulgeb oma veebilehitseja. FoodDocs kasutab sessioonipõhiseid küpsiseid platvormi teatud funktsioonide tagamiseks (nt sisse logimiseks).
 • Püsivad küpsised salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse siis, kui kasutaja külastab platvormi, millelt küpsis paigaldati. Püsivate küpsiste eesmärgiks on pidada meeles kasutaja valikuid FoodDocsi platvormil. FoodDocs kasutab püsivaid küpsiseid nt keelevaliku meeldejätmiseks, samuti ettevõtte ja tegevuskoha info salvestamiseks koos audentimise koodiga.
Samuti kasutab FoodDocs platvormil järgmisi küpsiseid, mida on võimalik lähtuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada:
 • Hädavajalikud küpsised, mis on olulised veebilehel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada;
 • Eelistuste küpsised, mis võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (nt keele valik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks.

Lisaks võib FoodDocs platvormi sobimatu kasutamise kaitseks kasutada platvormil küpsiseid, mis koguvad andmeid platvormi kasutamiseks kasutatava seadme ja rakenduse kohta.

Kasutaja saab küpsised igal ajal kustutada või blokeerida oma brauseri seadetest, kuid mõned küpsised võivad olla vajalikud platvormil pakutavate teenuse toimimiseks. Sellest tulenevalt mõistab kasutaja, et küpsiste blokeerimise või kustutamise korral ei pruugi mõned platvormi funktsioonid õigesti toimida.

Lisateave küpsiste kasutamise kohta ning küpsiste keelamise juhendid leiab veebilehelt www.allaboutcookies.org.

6. KONTAKTANDMED

Kui kasutaja soovib kasutada mõnda käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 toodud õigust või soovib saada oma Isikuandmete töötlemise kohta täiendavat informatsiooni, siis palume pöörduda FoodDocsi poole e-posti aadressil info@fooddocs.eu.

fooddocs food safety documents

Switch to digital in 15 minutes

Linnuke An automated setup enables you to go digital in 15 minutes

Linnuke Our app notifications help your team to remember all daily tasks bam

Linnuke Save time on supervising and use automatically filled monitoring sheets

GET STARTED FREE  
1_leapdroid
2_getapp
3_software_advice
4_capterra
fooddocs food safety documents

Start your free trial

Linnuke  No need to hire a food safety specialist to open your food business

Linnuke  Saves time - artificial intelligence is 500 times faster than a consultant

Linnuke  Let's you change your HACCP content at any time

START CREATING HACCP
1_leapdroid
2_getapp
3_software_advice
4_capterra

Easy app for monitoring to have an instant overview

 • Implement your Food Safety System in 15 minutes
 • Easy app for monitoring to have an instant overview
 • Ready-to-use HACCP Plan in 1 hour
BOOK A DEMO  
FSMS_hero