Food Safety System in 15 min

BOOK A DEMO

Get your HACCP in
1 hour!

Sign up now

Kasutustingimused

Kehtivad alates 15.01.2020
FoodDocs
 
FoodDocs OÜ, registrikood 14177340, asukoht Endla 15, Tallinn, 10122, Eesti (edaspidi „FoodDocs“, „meie” ja „me“) haldab FoodDocs platvormi aadressil https://www.fooddocs.com ja selle alamdomeene, sealhulgas selle tarkvara, riistvara, andmebaase, liidestusi, seotud lehti, dokumentatsiooni, uuendusi ja muid ühendatud või liidetud komponente ja materjale (edaspidi „Platvorm“).

​Platvorm loob toiduga tegelevatele ettevõtetele digitaalse töölaua, mis aitab töölaua kasutajal järgida toiduohutusega seonduvaid nõudeid ning tagada toiduohutusega seonduvate dokumentide vastavust seadusele.

​„Kasutaja“ või „Teie“ tähendab meiega käesoleva lepingu sõlminud juriidilist isikut (sh tema nimel tegutsevat isikut), kes on nõustunud käesolevate kasutustingimustega (edaspidi „Tingimused“). Kasutaja kinnitab Tingimustega nõustumisel ja Platvormi kasutamisel, et on Tingimused hoolikalt läbi lugenud. Tingimustega nõustumisel muutuvad need Teie ja meie vahel sõlmitud siduvaks lepinguks (edaspidi „Leping“).
 
1. TEENUS JA SELLE KASUTAMINE
 
 1. Platvorm loob toiduga tegelevatele ettevõtetele digitaalse töölaua, mis aitab Kasutajatel hallata toiduohutusega seonduvaid dokumente ning hõlbustab õigusaktidest Kasutaja tegevusele tulenevate nõuete järgimist (edaspidi „Teenus“). Selguse huvides peame vajalikuks mainida, et Teenus on mõeldud kasutamiseks üksnes majandus- ja kutsetegevuses.

 2. Teenuse osana on Kasutajal võimalik Platvormil luua toidu ja selle nõuetekohase käitlemise tagamiseks enesekontrolliplaan. Platvorm genereerib enesekontrolliplaani vastavalt Kasutaja poolt esitatud lähteandmetele. Platvormil genereeritud enesekontrolliplaani saab Kasutaja ise FoodDocsis muuta vastavalt ametnike poolt tehtud põhjendatud märkustele/ettekirjutustele, muudatustele seadusandluses või muudatustele Kasutaja tegevuses.

 3. Teenuse osana on Platvormil võimalik koostada toidu käitlemiseks vajalik tegevusloa taotlus vastavalt kohalduvates õigusaktides ettenähtud nõuetele. Platvorm genereerib tegevusloa taotluse automaatselt enesekontrolliplaani koostamiseks Kasutaja poolt esitatud lähteandmete alusel.

 4. Teenuse esemeks on töölaud, mis koosneb erinevate funktsionaalsustega moodulitest. Näiteks: Kas igapäevased seired on märgitud, kas analüüsid on tehtud ja korras, kas tervisetõendid on olemas, kas hügieenikoolitus kehtib, kas auditid on tehtud ja tulemused korras jne

 5. Tagamaks Teenuse vahendusel koostatavate dokumentide maksimaalne vastavus õigusaktides sätestatud nõuetele, on Kasutajal võimalik täiendava tasu eest tellida meilt toidutehnoloogi nõustamine.

 6. Kasutajakonto loomiseks tuleb Kasutajal esitada Platvormil oma eesnimi, e-maili aadress ning unikaalne ja turvaline parool.

 7. Kasutajakonto loomiseks ja Teenuse kasutamiseks peab juriidiline isik, kelle nimel kasutajakonto luuakse, olema nõuetekohaselt registreeritud ja täielikult õigusvõimeline. Kui sõlmite Lepingu juriidilise isiku, näiteks oma tööandja nimel või äriühingu nimel, kellele teenuseid osutate, siis peate olema valmis tõendama, et omate seaduslikku õigust selle isiku nimel siduvaid kohustusi võtta.

 8. Kasutajad mõistavad, et FoodDocs pakub Kasutajatele üksnes digitaalse töölaua teenust, mis aitab Kasutajatel luua ja hallata toidu käitlemisega seotud dokumente. Meie ei vastuta Teie toiduohutuse õigsuse ja toimimise eest.

2. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
Kasutaja kohustub:
 1. esitama registreerumisel tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all, sisestama õige registrikoodi, isikukoodi ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;
 2. tagama, et Platvormi kasutamisel esitatud andmed ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalomandi õigusi) ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;
 3. hoidma Platvormi kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;
 4. koheselt teavitama meid kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Platvormi Kasutajaks registreerumisel esitatutega;
 5. koheselt teavitama meid Platvormi kasutamiseks fikseeritud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.
Kasutajal on keelatud:
 1. kasutada Platvormi pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
 2. üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Platvormi funktsionaalsust või toimimist;
 3. luua Platvormil kasutajakonto, kui see ei ole seotud tema majandus- ja kutsetegevusega, sh on Kasutajal keelatud luua Platvormil kasutajakonto tarbijana.
 1.  
3. FOODDOCSI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
 1. Meil on õigus omal valikul piirata või tühistada Kasutaja Platvormi kasutamisõigust juhul, kui:

  1. Kasutaja rikub oluliselt Tingimusi või ei paranda mistahes rikkumist pärast FoodDocsi antud mõistlikku tähtaega;

  2. Kasutaja on esitanud Platvormi kasutajaks registreerumisel või Platvormi kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

  3. Mis tahes muu alusel esinemisel, mis annab FoodDocsile põhjuse kahelda Kasutaja usaldusväärsuses.

 2. Meil on õigus igal ajal jälgida Platvormil toimuvat tegevust. Me võime teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

 3. Platvorm ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad FoodDocsile. Kasutaja kohustub veenduma ja tagama, et Platvormi kasutamisega ei riku Kasutaja FoodDocsi intellektuaalomandi õigusi. Vastasel juhul hüvitab Kasutaja sellega tekitatud kahju ja muud kulud.

 4. Tingimustega nõustumisel annab Kasutaja meile õiguse avaldada turunduslikul eesmärgil Kasutaja ettevõtte nimi kui meie teenuse kasutaja. Kasutaja võib käesoleva õiguse igal ajal tagasi võtta, saates selle kohta FoodDocsile vastavasisulise kirjaliku teate.

4. TASU

 1. Teenuse kasutamisel on Kasutajal võimalik valida erinevate Teenuse pakettide vahel, millele kohaldatakse erinevat tasu. Pakettide kirjelduse ja info sellele kohalduva tasu kohta leiate siit: www.fooddocs.com.
 2. FoodDocs võib pakkuda Kasutajale Teenuse kasutamiseks 14-päevast tasuta perioodi. FoodDocs jätab endale õiguse igal ajal lõpetada Platvormi tasuta kasutamise võimaluse pakkumise.
 3. Kui Kasutaja soovib kasutada Platvormi kogu ettevõtte toiduohutuse haldamiseks, ehk kasutada kõiki Platvormi mooduleid, siis tuleb Kasutajal valida kuu- või aastapõhine Teenuse tasuline pakett. Kui Kasutaja soovib Platvormi vahendusel hallata rohkem kui ühte tegevuskohta, siis korrutatakse tasumisele kuuluv paketi hind Platvormil hallatavate tegevuskohtade arvuga.
 4. Kasutaja poolt tellitud lisateenuste (sh toidutehnoloogi teenuse) eest tasub Kasutaja täiendavalt vastavalt meie poolt Platvormil sätestatud tasumäärale.
 5. Kõik tasud tasutakse ettemaksuna, v.a. tasu toidutehnoloogi teenuse eest. Teenuse tellimiseks valib Platvormilt sobiva paketi ning vajutab nuppu „Edasi“, misjärel peab Kasutaja valima tasumiseks meelepärase makseviisi:

1. arvega;

2. krediitkaardiga (Mastercard või Visa) ühekordse tasuna;

3. krediitkaardiga (Mastercard või Visa) regulaarselt püsimaksena.

6.  Maksete vahendajaks on vastav pank või Everypay. Pärast sobiva makseviisi valikut vajutage nupule „Maksma“.
7. Teenuse tellimus loetakse kinnitatuks, kui Kasutaja on valitud paketi eest tasunud ning näeb ekraanil sõnumit „Makse õnnestus“. Tasumise järgselt edastatakse Kasutaja e-posti aadressile Teenuse tellimuse kinnitus ning aktiveeritakse Kasutaja poolt tellitud Teenus. Kasutajal on võimalik tutvuda makstud arvete ning tellitud Teenuste ajalooga ka Platvormil sisenedes töölaual „Seaded“ funktsiooni all valides sealt alapeatüki „Arveldamine“. Eeltoodud Platvormi alapeatüki all on võimalik tutvuda ka kasutamata jäänud tasuta prooviperioodiga, muuta makseperioodi sagedust ning lõpetada „Automaatne uuendamine“ valides selleks lingi „Tühista“.
8. Kasutajal on võimalik valida ka arvega tasumise võimalus. FoodDocs edastab sellisel juhul Kasutajale arve koos maksmise tähtajaga 7 tööpäeva jooksul Kasutaja poolt sellise valiku tegemisest.

9. FoodDocs jätab endale õiguse igal ajal muuta tasu Teenuse kasutamise eest. Tasu kehtestamisest teavitame kõiki Kasutajaid vähemalt 30 kalendripäeva ette. Kasutajal on õigus öelda Leping üles, kui ta tasu maksmise kohustusega ei nõustu. Kasutaja loetakse tasumääradega nõustunuks, kui ta ei esita meile Lepingu ülesütlemisavaldust vähemalt 15 päeva enne tasumäärade kehtima hakkamise päeva.

 

5. KLIENDITUGI JA KONTAKTANDMED

 1. FoodDocs osutab Platvormi kasutamisel esinenud probleemide ja küsimuste lahendamiseks Kasutajatele tasuta tugiteenust. Platvormi tugiteenuse saamiseks tuleb Kasutajal võtta FoodDocsiga ühendust e-posti aadressil või Platvormil pakutava live chat’i vahendusel ning kirjeldada Platvormil esinenud probleemi või tõrget. Live chat’i kasutamisel on Kasutaja teadlik sellest, et kui FoodDocsil pole võimalik kohe vastata, siis võtab FoodDocs Kasutajaga ühendust telefoni või e-posti aadressi teel, mille andmed on Kasutaja eelnevalt sisestanud Platvormile.
 2. FoodDocs osutab Platvormi tugiteenust (nii emaili kui ka live chat’i vahendusel) esmaspäevast reedeni tavapärasel tööajal (s.o. 9:00-17:00), välja arvatud riiklikel pühadel.
 3. Me ei garanteeri, et meie poolt antud vastus on piisav ning täielik. FoodDocs annab endast parima, et vastata Kasutaja teadetele võimalikult täpselt ning ilma põhjendamatute viivitusteta.
 4. Tasuta tugiteenus ei hõlma FoodDocsi poolt Platvormi kasutamisel tekkinud sisulistele küsimustele vastamist, st tasuta tugiteenuse raames pakub FoodDocs abi Platvormi töös esinevate tõrgete lahendamisel ning samuti aitab Kasutajatel Platvormil orienteeruda.
 5. FoodDocs pakub Platvormil ka toidutehnoloogi tugiteenust, mis on tasuline teenus. Tehnoloogi toe teenuse saamiseks tuleb Kasutajal sisestada oma nimi, e-posti aadress ning telefoninumber ning FoodDocsi tehnoloog võtab seejärel Kasutajaga 24 tunni jooksul ühendust

6. VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

1. Platvormiga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenuseid või funktsioone pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta.

2. Me ei taga ega garanteeri, et Platvorm ühildub mis tahes Kasutaja poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest ja vastab teie mistahes vajadustele.

3. FoodDocs ei vastuta Teenuse tõrgete ega katkestuste eest, kuid annab oma parima selleks, et mistahes tõrgete või katkestuste esinemisel reageeritakse neile viivitamatult ja korraldame Teenuse toimimise esimesel võimalusel. Kiireloomulised tõrked Teenuse töös, mis välistavad Teenuse kasutamise, kõrvaldab FoodDocs ühe (1) tööpäeva vältel, või kui see pole tehnilistel põhjustel võimalik, teavitab FoodDocs Kasutajat sellest, millal on Teenus uuesti kasutatav. Muud tõrked, mis ei välista Teenuse kasutamist (nt mõni Teenuse funktsionaalsus ei tööta korrapäraselt, probleem kiirusega), kõrvaldatakse FoodDocsi poolt sõltuvalt probleemi iseloomust mõistliku aja jooksul.

4. Sõltumata Teenuse tõrgetest ja katkestustest, tagab FoodDocs igal ajal Teenuse kaudu edastatud andmete säilimise.

5. FoodDocs ei vastuta Platvormile sisestatud andmete õiguse ega Kasutaja poolt seadustest tulenevate nõuete täitmise eest. Kasutaja lahendab omal kulul mistahes vaidlused järelevalveasutustega seadustest tulenevate nõuete täitmise üle. Lisaks kohustub Kasutaja omal kulul täitma ettekirjutused ja maksma sunniraha või rahatrahvid, mida tema suhtes kohaldatakse seadusest tulenevate nõuete mittetäitmise eest. Pooled lepivad kokku, et FoodDocs ei ole Kasutaja suhtes erilises usaldusseisundis võlaõigusseaduse mõistes.

6. FoodDocs garanteerib Kasutajatele seaduste ja muude õigusaktiga kooskõlas olevate tulemuste saavutamise, kui Kasutaja poolt Platvormi sisestatud lähteandmed on korrektsed. FoodDocs ei vastuta dokumentide mittevastavuse eest, mis oli põhjustatud Kasutaja poolt avaldatud vääradest lähteandmetest või ebapiisavatest lähteandmetest.

7. Kasutaja nõustub hüvitama Meile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Kasutaja poolt toime pandud käesolevate Tingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

7. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE

1. Tingimustega nõustumisel tekkinud õigussuhe meie ja Kasutaja vahel on tähtajatu

2. FoodDocsil ja Kasutajal on õigus õigussuhe igal hetkel korraliselt lõpetada, edastades teisele poolele sellekohase teate.

3. FoodDocsil on õigus koheselt, ilma sellest ette teatamata, Leping erakorraliselt lõpetada, kui ilmneb, et Kasutaja on rikkunud oluliselt käesolevaid Tingimusi, eelkõige Tingimuste punktis 2 sätestatut või pole kõrvaldanud mis tahes Tingimuste rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui Kasutaja on saanud meilt vastava teate. Mistahes ettemakstud tasu sellisel juhul Kasutajale ei tagastata.

4. Teenuse aastapõhise paketi sõlminud Kasutajal on õigus nõuda ettemakstud tasu tagastamist üksnes juhul, kui ta lõpetab Lepingu 1 kuu jooksul Lepingu sõlmimisest. Kui Teenuse aastapõhise paketi sõlminud Kasutaja lõpetab Lepingu pärast 1 kuu möödumist Lepingu sõlmimisest, siis ettemakstud tasu ei tagastata ning Kasutajal säilib õigus jätkata Platvormi kasutamist ettemakstud perioodi lõpuni.

5. Kuupõhise paketi valinud Kasutajale Lepingu lõppemisel Teenuse eest tasutud ettemaksu ei tagastata ning Kasutajal säilib õigus jätkata Platvormi kasutamist ettemakstud perioodi lõpuni.

6. FoodDocsi poolt Lepingu lõpetamisel Tingimuste punktis 7.2 nimetatud juhul, on Kasutajal õigus nõuda tagasi ettemakstud tasu ulatuses, mis vastab arvestatud tasule Lepingu lõpetamise kuupäevast kuni ettemakstud perioodi lõpu kuupäevani.

7. Tingimuste punktides 7.2 ja 7.3 nimetatud juhtudel FoodDocs sulgeb Kasutaja kasutajakonto ning Kasutajal ligipääs kasutajakontole lõpetatakse, kuid Teenuse osutamiseks vajalikud andmed, mis on Platvormile sisestatud (välja arvatud isikuandmed), säilitatakse statistika jaoks.

8. MUUDATUSED

1.  Meil on õigus igal ajal Tingimusi ühepoolselt muuta. Kõik Tingimuste muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Teile e-posti teel, FoodDocsi rakenduse või Platvormi kasutajakonto kaudu kättesaadavaks tehtud ja olete jätkanud Teenuse kasutamist.

2. Tingimuste muutmiseks postitame Tingimuste muudetud versiooni FoodDocsi kodulehele ja anname Teile sellest vähemalt 14 (neliteist) päeva ette teada. Kui jätkate Teenuse kasutamist 14 (neljateist) päeva möödumisel teavitamisest, loetakse, et olete muudetud Tingimustega nõustunud.

9. LÕPPSÄTTED

1. Platvormi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele meie ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

2. Platvormi kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

 

 

 

 

fooddocs food safety documents

Switch to digital in 15 minutes

Linnuke An automated setup enables you to go digital in 15 minutes

Linnuke Our app notifications help your team to remember all daily tasks bam

Linnuke Save time on supervising and use automatically filled monitoring sheets

GET STARTED FREE  
1_leapdroid
2_getapp
3_software_advice
4_capterra
fooddocs food safety documents

Start your free trial

Linnuke  No need to hire a food safety specialist to open your food business

Linnuke  Saves time - artificial intelligence is 500 times faster than a consultant

Linnuke  Let's you change your HACCP content at any time

START CREATING HACCP
1_leapdroid
2_getapp
3_software_advice
4_capterra

Easy app for monitoring to have an instant overview

 • Implement your Food Safety System in 15 minutes
 • Easy app for monitoring to have an instant overview
 • Ready-to-use HACCP Plan in 1 hour
BOOK A DEMO  
FSMS_hero